acadia

/əˈkeɪdijə/

  • early name for Nova Scotia, Canada

Những từ liên quan với ACADIA