anti–semitism

/ˌænˌtaɪˈsɛməˌtɪzəm/

  • Noun
  • hatred of Jewish people

Những từ liên quan với ANTI–SEMITISM