carlsbad caverns

/ˈkɑrəlzˌbæd/

  • caves in the U.S., in New Mexico

Những từ liên quan với CARLSBAD CAVERNS