catacomb

/ˈkætəˌkoʊm/

  • Noun
  • an underground place where people are buried
    1. ancient Roman catacombs

Những từ liên quan với CATACOMB