cola

/ˈkoʊlə/

  • Noun
  • a sweet brown drink that contains many bubbles
    1. a glass of cola

Những từ liên quan với COLA