Contributory | Mean of contributory in English Dictionary

/kənˈtrɪbjəˌtori/

  • helping to cause something
    1. Car exhaust is a major contributory factor in air pollution. [=car exhaust is a major cause of air pollution]
  • paid for by both the employee and employer
    1. a contributory pension
    2. contributory insurance

Những từ liên quan với CONTRIBUTORY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày