Convex | Mean of convex in English Dictionary

/kɑnˈvɛks/

  • having a shape like the outside of a bowl
    1. a convex lens/mirror

Những từ liên quan với CONVEX

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày