councilwoman

/ˈkaʊnsəlˌwʊmən/

  • Noun
  • a woman who is a member of a council
    1. a town councilwoman

Những từ liên quan với COUNCILWOMAN