Drunkard | Mean of drunkard in English Dictionary

/ˈdrʌŋkɚd/

  • Noun
  • a person who is drunk or who often gets drunk
    1. Her father was a drunkard.

Những từ liên quan với DRUNKARD

sponge, lush, barfly, boozer, dipsomaniac, sot
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày