elbrus, mount

/ɛlˈbruːz/

  • mountain in southern Russia

Những từ liên quan với ELBRUS, MOUNT