evanescent

/ˌɛvəˈnɛsn̩t/

  • lasting a very short time
    1. evanescent fame

Những từ liên quan với EVANESCENT

fleeting