Flaccid | Mean of flaccid in English Dictionary

/ˈflæsəd/

  • not firm
    1. flaccid muscles/tissue
    2. a flaccid handshake
  • lacking strength or force
    1. flaccid leadership
    2. a flaccid response

Những từ liên quan với FLACCID

lax, soft, flimsy
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày