footpath

/ˈfʊtˌpæθ/

  • Noun
  • a narrow path that people walk on
    1. a footpath winding through the garden

Những từ liên quan với FOOTPATH