greenland

/ˈgriːnlənd/

  • Danish island in the Atlantic Ocean

Những từ liên quan với GREENLAND