Homeschool | Mean of homeschool in English Dictionary

/ˈhoʊmˌskuːl/

  • Verb
  • to teach your children at home instead of sending them to a school
    1. They homeschooled both their children.
    2. Parents who homeschool are meeting on Thursday.

Những từ liên quan với HOMESCHOOL

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày