jerry–built

/ˈʤeriˌbɪlt/

  • built cheaply and quickly
    1. jerry-built houses

Những từ liên quan với JERRY–BUILT