legless

/ˈlegləs/

  • having no legs
    1. a legless lizard
    2. broken, legless chairs
  • extremely drunk
    1. get legless on lager

Những từ liên quan với LEGLESS