manatee

/ˈmænəˌtiː/

  • Noun
  • a large animal that lives in warm waters and eats plants

Những từ liên quan với MANATEE