pune

/ˈpuːnə/

  • city in India

Những từ liên quan với PUNE