roadrunner

/ˈroʊdˌrʌnɚ/

  • Noun
  • a North American bird that lives in the desert and runs very fast

Những từ liên quan với ROADRUNNER