santa ana

/ˌsæntəˈænə/

  • U.S. city, California

Những từ liên quan với SANTA ANA