Self–congratulation | Mean of self–congratulation in English Dictionary

/ˌsɛlfkənˌgrætʃəˈleɪʃən/

  • Noun
  • a way of behaving or speaking which shows that you are very happy about something that you have done
    1. The president's speech was full of self-congratulation about making the company profitable again.

Những từ liên quan với SELF–CONGRATULATION

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày