stile

/ˈstajəl/

  • Noun
  • a set of steps to help people climb over a fence or wall

Những từ liên quan với STILE