virginia creeper

/vɚˈʤɪnjə-/

  • Noun
  • a kind of vine that is often grown on walls

Những từ liên quan với VIRGINIA CREEPER