virginia

/vɚˈʤɪnjə/

  • state of the U.S.
  • U.S. city, Virginia

Những từ liên quan với VIRGINIA