-ative | Nghĩa của từ -ative trong tiếng Anh

Những từ liên quan với -ATIVE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày