30 khong do you think youll be back by 11

 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
 • Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
 • Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé
 • Could you tell me when he’ll be back?
 • Anh có thể cho tôi biết khi nào ông ấy sẽ trở về không?
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • He'll be back in 20 minutes
 • Anh ta sẽ trở lại trong vòng 20 phút nữa
 • I'll be right back
 • Tôi sẽ trở lại ngay
 • I'll call back later
 • Tôi sẽ gọi lại sau
 • I'll come back later
 • Tôi sẽ trở lại sau
 • They'll be right back
 • Họ sẽ trở lại ngay
 • When will he be back?
 • Khi nào anh ta sẽ trở lại?
 • Let’s sit ai the back. I don’t like to being too neare the screen
 • Chúng ta hãy ngồi hàng ghế phía sau đi. Mình không thích ngồi quá gần màn hình
 • Please write your account number on the back of the cheque
 • Ông vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc nhé

Những từ liên quan với 30 KHONG DO YOU THINK YOULL BE BACK BY 11

by