Nghĩa của cụm từ a long time ago trong tiếng Anh

 • A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • Not long ago
 • cách đâu không lâu
 • Long time no see
 • Lâu quá không gặp
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
time, long, ago, a
 • From time to time
 • Thỉnh thoảng
 • The interest rate changes from time to time
 • Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • How long is it?
 • Nó dài bao nhiêu?
 • How long is the flight?
 • Chuyến bay bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • How long will you be staying?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How long does it last?
 • Bộ phim kéo dài bao lâu?

Những từ liên quan với A LONG TIME AGO

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày