a one way ticket

 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • One way or another
 • Không bằng cách này thì bằng cách khác
 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • That way
 • Lối đó
 • No way out/dead end
 • không lối thoát, cùng đường
 • No way
 • Còn lâu
 • Way to go
 • Khá lắm, được lắm
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I wish I had one
 • Tôi ước gì có một cái
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • One like that
 • Một cái giống như vậy
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • Which one do you want?
 • Bạn muốn cái nào?

Những từ liên quan với A ONE WAY TICKET