A | Nghĩa của từ a trong tiếng Anh

/ˈeɪ/

 • Danh Từ
 • (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất hạng rất tốt
  1. his health is a: sức khoẻ anh ta vào loại a
 • (âm nhạc) la
  1. a sharp: la thăng
  2. a flat: la giáng
 • người giả định thứ nhất; trường hợp giả định thứ nhất
  1. from a to z: từ đầu đến đuôi, tường tận
  2. not to know a from b: không biết tí gì cả; một chữ bẻ đôi cũng không biết
 • một; một (như kiểu); một (nào đó)
  1. a very cold day: một ngày rất lạnh
  2. a dozen: một tá
  3. a few: một ít
  4. all of a size: tất cả cùng một cỡ
  5. a Shakespeare: một (văn hào như kiểu) Sếch-xpia
  6. a Mr Nam: một ông Nam (nào đó)
 • cái, con, chiếc, cuốn, người, đứa...;
  1. a cup: cái chén
  2. a knife: con dao
  3. a son of the Party: người con của Đảng
  4. a Vietnamese grammar: cuốn ngữ pháp Việt Nam
 • Giới Từ
 • mỗi, mỗi một
  1. twice a week: mỗi tuần hai lần

Những từ liên quan với A

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày