Nghĩa của cụm từ about 300 kilometers trong tiếng Anh

  • About 300 kilometers.
  • Khoảng 300 cây số

Những từ liên quan với ABOUT 300 KILOMETERS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày