absorb

/əbˈsoɚb/

 • Động từ
 • hút, hút thu (nước)
  1. dry sand absorb water: cát khô hút nước
 • hấp thu
  1. youths always absorb new ideas: thanh niên luôn luôn hấp thu những tư tưởng mới
 • miệt mài, mê mải, chăm chú; lôi cuốn, thu hút sự chú ý
  1. to be absorbed in thought: mãi suy nghĩ
  2. to be absorbed in the study of Marxism-Leninism: miệt mài nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin

Những từ liên quan với ABSORB

digest, grasp, ingest, employ, assimilate, learn, involve, imbibe, devour, comprehend, get, blot, follow, incorporate