abuse

/əˈbjuːz/

 • Danh Từ
 • sự lạm dụng, sự lộng hành
  1. abuse of power: sự lạm quyền
  2. to remedy abuses: sửa chữa thói lạm dụng
 • thói xấu, hủ tục
 • sự lăng mạ, sự sỉ nhục, sự chửi rủa, sự xỉ vả
 • sự nói xấu, sự gièm pha
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngược đãi, sự hành hạ
  1. an abuse of animals: sự hành hạ súc vật
 • Động từ
 • lạm dụng (quyền hành...)
 • lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa
 • nói xấu, gièm pha
  1. to abuse somebody behind his bock: nói xấu sau lưng ai
 • (từ cổ,nghĩa cổ) lừa dối, lừa gạt
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ