Nghĩa của cụm từ across from the post office trong tiếng Anh

  • Across from the post office.
  • Đối diện bưu điện
  • I have to go to the post office
  • Tôi phải ra bưu điện
  • I'm looking for the post office
  • Tôi đang tìm bưu điện
  • Where's the post office?
  • Bưu điện ở đâu?

Những từ liên quan với ACROSS FROM THE POST OFFICE