Americanize | Nghĩa của từ americanize trong tiếng Anh

/əˈmerəkəˌnaɪz/

  • Động từ
  • Mỹ hoá
  • cho nhập quốc tịch Mỹ
  • dùng những từ ngữ đặc Mỹ

Những từ liên quan với AMERICANIZE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày