americanize

/əˈmerəkəˌnaɪz/

  • Động từ
  • Mỹ hoá
  • cho nhập quốc tịch Mỹ
  • dùng những từ ngữ đặc Mỹ

Những từ liên quan với AMERICANIZE