amy is johns girlfriend

  • Amy is John's girlfriend.
  • Amy là bạn gái của John
  • Do you have a girlfriend?
  • Bạn có bạn gái không?
  • I don't have a girlfriend
  • Tôi không có bạn gái

Những từ liên quan với AMY IS JOHNS GIRLFRIEND