antithetical

/ˌæntəˈθɛtɪkəl/

  • Tính từ
  • (thuộc) phép đối chọi
  • phản đề
  • có hai mặt đối nhau, đối nhau

Những từ liên quan với ANTITHETICAL

contradictory, contrary