antitrust

/ˌæntaɪˈtrʌst/

  • Tính từ
  • (thương nghiệp) chống lại các tờ rớt, chống độc quyền

Những từ liên quan với ANTITRUST