appropriate

/əˈproʊprijət/

  • Tính từ
  • (+ to, for) thích hợp, thích đáng
  • Động từ
  • chiếm hữu, chiếm đoạt (làm của riêng)
  • dành riêng (để dùng vào việc gì)