are there any concerts

 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Is there any mail for me?
 • Có thư cho tôi không?
 • Were there any problems?
 • Đã có vấn đề gì không?
 • Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
 • Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any minimum for the first deposit?
 • Có mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any possibility we can move the meeting to Monday?
 • Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ hai được không?
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • Are there any special discount tickets
 • Có vé giảm giá đặc biệt nào không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have any vacancies?
 • Bạn có chỗ trống không?
 • Do you play any sports?
 • Bạn có chơi môn thể thao nào không?
 • I don't have any money
 • Tôi không có tiền
 • Sorry, we don't have any vacancies
 • Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống
 • Sorry, we don't have any
 • Xin lỗi, chúng tôi không có cái nào
 • When I went to the store, they didn't have any apples
 • Khi tôi tới cửa hàng, họ không có táo
 • Does it have any inside effects?
 • Nó có tác dụng phụ không?

Những từ liên quan với ARE THERE ANY CONCERTS