Nghĩa của cụm từ are there any concerts trong tiếng Anh

 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Is there any mail for me?
 • Có thư cho tôi không?
 • Were there any problems?
 • Đã có vấn đề gì không?
 • Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
 • Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any minimum for the first deposit?
 • Có mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any possibility we can move the meeting to Monday?
 • Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ hai được không?
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • Are there any special discount tickets
 • Có vé giảm giá đặc biệt nào không?
 • Are there any landscapes here?
 • Ở đây có thắng cảnh nào không?
 • Are there any questions?
 • Có câu hỏi nào không?
 • Are there any good leaders?
 • Có bài xã luận nào hay không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have any vacancies?
 • Bạn có chỗ trống không?
 • Do you play any sports?
 • Bạn có chơi môn thể thao nào không?
 • I don't have any money
 • Tôi không có tiền
 • Sorry, we don't have any vacancies
 • Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống

Những từ liên quan với ARE THERE ANY CONCERTS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày