are they coming this evening

 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • When are they coming?
 • Khi nào họ tới?
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • It'll be cold this evening
 • Tối nay trời sẽ lạnh
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • Someone is coming
 • Có người đang tới
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?
 • Are they the same?
 • Chúng giống nhau không?
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • They arrived yesterday
 • Họ tới ngày hôm qua
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta

Những từ liên quan với ARE THEY COMING THIS EVENING