Nghĩa của cụm từ are they coming this evening trong tiếng Anh

 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • When are they coming?
 • Khi nào họ tới?
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • It'll be cold this evening
 • Tối nay trời sẽ lạnh
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • Are you free this evening?
 • Tối nay bạn rảnh không?
 • What would you like to do this evening?
 • Tối nay bạn muốn làm gì?
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • Someone is coming
 • Có người đang tới
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?
 • You’re coming along well.
 • Bạn đang làm tốt lắm.
 • The deadline is coming..
 • Sắp tới hạn chót rồi.
 • Are they the same?
 • Chúng giống nhau không?

Những từ liên quan với ARE THEY COMING THIS EVENING

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày