Nghĩa của cụm từ are you coming this evening trong tiếng Anh

 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you free this evening?
 • Tối nay bạn rảnh không?
 • What would you like to do this evening?
 • Tối nay bạn muốn làm gì?
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • It'll be cold this evening
 • Tối nay trời sẽ lạnh
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?
 • You’re coming along well.
 • Bạn đang làm tốt lắm.
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • Someone is coming
 • Có người đang tới
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • When are they coming?
 • Khi nào họ tới?
 • The deadline is coming..
 • Sắp tới hạn chót rồi.
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?

Những từ liên quan với ARE YOU COMING THIS EVENING

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày