are you coming this evening

 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • It'll be cold this evening
 • Tối nay trời sẽ lạnh
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • Someone is coming
 • Có người đang tới
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • When are they coming?
 • Khi nào họ tới?
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?

Những từ liên quan với ARE YOU COMING THIS EVENING