Nghĩa của cụm từ are you going to help her trong tiếng Anh

 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can you help me?
 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • It would be a big help if you could arrange the meeting.
 • Sẽ là một sự giúp đỡ to lớn nếu anh có thể sắp xếp buổi gặp mặt này.
 • Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Sales Department, may I help you?
 • Đây là bộ phận bán hàng, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Do you need any help packing?
 • Anh có cần giúp chất đồ vào không?
 • Maybe you should ask her.
 • Có lẽ bạn nên đi hỏi cô ấy.
 • May I help you?
 • Anh/chị cần gì?
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • I like her
 • Tôi thích cô ta
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • Thanks for your help
 • Cám ơn về sự giúp đỡ của bạn
 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • This cream should help
 • Loại kem này tốt đấy
 • He has a heart to heart talk with her.
 • Anh ta đã tâm sự với cô ấy.

Những từ liên quan với ARE YOU GOING TO HELP HER

help
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày