Nghĩa của cụm từ are you working today trong tiếng Anh

 • Are you working today?
 • Hôm nay bạn có làm việc không?
 • Are you working Tomorrow?
 • Ngày mai bạn có làm việc không?
 • Thank you. I’m delighted to be working here, Ms.Buchwald.
 • Cảm ơn, tôi rất vui được làm việc ở đây, cô Buchwald.
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • He's very hard working
 • Anh ta rất chăm chỉ
 • My car isn't working
 • Xe tôi không chạy
 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Do you think it will rain today?
 • Bạn có nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa không?
 • How are you today?
 • Hôm nay bạn khỏe không?
 • Do you think it’ll rain today?
 • Bạn có nghĩ hôm nay trời sẽ mưa không?
 • Don’t postpone until tomorrow what you can do today.
 • Việc hôm nay chớ ðể ngày mai.
 • It rained very hard today
 • Hôm nay trời mưa rất lớn
 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng
 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • It's very cold today
 • Hôm nay trời rất lạnh
 • What is today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • What's today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • How is your schedule today?
 • Thời khóa biểu hôm nay của anh thế nào?
 • How is the wether today?
 • Thời tiết hôm nay như thế nào?

Những từ liên quan với ARE YOU WORKING TODAY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày