are your children with you

 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Your children are very well behaved
 • Các con của bạn rất ngoan
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • I’m here to talk about importing children’s clothing.
 • Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
 • When was the last time you talked to your mother?
 • Bạn nói chuyện với mẹ bạn lần cuối khi nào?
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • Could you spell your name, please?
 • Ông có thể đánh vần tên mình được không?
 • To have this business concluded, you need to lower your price at least by 3%.
 • Để ký được hợp đồng này thì anh phải giảm giá ít nhất 3%.
 • I’m calling you about my scheduled visit to your office in Chicago early next month.
 • Tôi gọi đến về lịch trình thăm viếng công ty anh ở Chicago đầu tháng sau.

Những từ liên quan với ARE YOUR CHILDREN WITH YOU