Argumentation | Nghĩa của từ argumentation trong tiếng Anh

/ˌɑɚgjəmənˈteɪʃən/

  • Danh Từ
  • luận chứng
  • sự tranh cãi, sự tranh luận

Những từ liên quan với ARGUMENTATION

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày