Arthritis | Nghĩa của từ arthritis trong tiếng Anh

/ɑɚˈθraɪtəs/

  • Danh Từ
  • (y học) viêm khớp

Những từ liên quan với ARTHRITIS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày