assertive

/əˈsɚtɪv/

  • Tính từ
  • xác nhận, khẳng định, quả quyết, quyết đoán
    1. an assertive manner: thái độ quả quyết