Nghĩa của cụm từ at 5th street trong tiếng Anh

  • At 5th street.
  • Tại đường số 5
  • I'd like to eat at 5th street restaurant
  • Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5
  • It’s on the 5th floor.
  • Nó ở trên tầng 5.
  • How do I get to Daniel Street?
  • Làm sao tôi tới đường Daniel?

Những từ liên quan với AT 5TH STREET

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày