at 5th street

  • At 5th street.
  • Tại đường số 5
  • I'd like to eat at 5th street restaurant
  • Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5
  • How do I get to Daniel Street?
  • Làm sao tôi tới đường Daniel?
  • It's on 7th street
  • Nó trên đường số 7
  • Where is Main Street?
  • Đường Main ở đâu?

Những từ liên quan với AT 5TH STREET