Attitudinal | Nghĩa của từ attitudinal trong tiếng Anh

/ˌætəˈtuːdənəl/

Những từ liên quan với ATTITUDINAL

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày